Tuesday, December 18, 2018

ၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈ "လၢင်းၶိူဝ်း"

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးတႅမ်ႈလၢႆးႁဵတ်းၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈ "လၢင်းၶိူဝ်း" ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈလႆႈၵိၼ်ၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈလၢႆးႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ပေႃႈထဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ မႄႈႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈႁဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၼႆၵေႃႈယိူင်ႈၸွမ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႈ ထွမ်ႇဝႃႈမေႃႈၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈၼၼ်ႉႁွၼ်ႇလၢင်ႉၶႃႈၼႄႇ ပေႃးၵႅင်ယဝ်ႉ ၵေႃႈဢဝ်ၵႂမ်ႈဝႆႉၵူၺ်း လူဝ်ႇႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဢဝ်မႃးတၢင်ႇၾႆးၶိုၼ်းႁုင်ၵႅင် မၼ်းဢမ်ႇမဵၼ်သူမ်ႈၵွပ်ႈဝႃႈၼမ်ႉ ၽၵ်းဢၼ်ၸပ်းမေႃႈမၼ်းႁႅင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢင်ႉ "ဢိဢိ" လႆႈငိၼ်းဝႃႈၽႂ်လၢင်ႉမေႃႈၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈ ၼႆႉတေၽိတ်းၸႂ်ၺႃးလႃႇၼႆၶႃႈဝႃႇ ယႃႇလူမ်းလူင်မႃးတူၺ်းလၢႆးမၼ်းလူး။

..... ၽၵ်းၶဵဝ်မီးသင်လၢႆလၢႆ
ၽၵ်းဢၼ်သွၵ်ႈႁႃလႆႈဢွင်ႈတီႈလႂ်ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်းၽၵ်းၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၽၵ်းၽဵတ်း ယွတ်ႈမၢၵ်ႇၽိတ်ႉ ယွတ်ႈမၼ်း ၽၵ်းပၵ်ႉ ၽၵ်းဢၢင်ႈၶၢင် ၽၵ်းၸွၼ်းဢေႃႈ ယွတ်ႈထူဝ်ႇ ၽၵ်းၶၢပ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းမၢင်တီႈၼႆႉ ၵမ်ႈႁဝ်းမီးၼၼ်ႉၶႃႈ

..... ဢူၼ်ၽၵ်းမၼ်းၸမ်ႉ
ၵႅၼ်ႇထူဝ်ႇၼမ်ႉၼၵ်း ထူဝ်ႇႁႆႈ ထူဝ်ႇတႅပ်ႇ မၢၵ်ႇႁႅင်ႈၶူင်း မၢၵ်ႇၶိူဝ်ၼုမ်ႇ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ မၢၵ်ႇတီႇ ၵမ်ႈၼမ်ၵျိူၵ်ႈၵႅၼ်ႇ ထူဝ်ႇၼမ်ႉၼၵ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းဢူၼ်လီဝႃႈၼၼ်ၶႃႈ

..... ၵိရိယႃႇၸမ်ႉ 
.....ထူဝ်ႇၼဝ်ႈလိပ်း ၸီႇၵေႃႈလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၼႃႇႁၢင်ႈဝႃႈပေႃးသႂ်ႇထူဝ်ႇၼဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸီႇၼၼ်ႉၶႂ်ႈ ဝၢၼ်လိူဝ်။
.....ၵိူဝ်
.....ၽွင်ဝၢၼ်

လၢႆးႁဵတ်းၵေႃႈသႆႉၽၵ်းၶဵဝ်ဝႆႉလူးၵွၼ်ႇ ၽၵ်းတၢင်ႇမဵဝ်းလေႃးလေး ၵၼ် သႆႉၽၵ်းဢၢင်ႈၶၢင်ဝႆႉႁင်းၵူၺ်းမၼ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၶူမ် သႆႉၵႅၼ်ႇထူဝ်ႇ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉလိပ်း မၢၵ်ႇၶိူဝ်ဝႆႉထႃႈဢဝ်မေႃႈတင်ႈၾႆႈ သင်ၸိူဝ်းမီးမေႃႈလိၼ်တေႉတေၶိုၵ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီး ၸႂ်ႉမေႃႈၶၢင်ဢဝ်ၵႂႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈၼင်ႇၵၼ် ဢဝ်ၼမ်ႉသႂ်ႇ ဢဝ် ထူဝ်ႇၼဝ်ႈလိပ်းတွတ်ႈလူင်း 2 - 3 ၶႅပ်း ဢဝ်ဢူၼ်ၽၵ်းဢၼ်ပဵၼ်မၢၵ်ႇ ၽိတ်ႉလိပ်း ၵႅၼ်ႇထူဝ်ႇ မၢၵ်ႇၶိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလူင်းတူမ်ႈ ဢဝ်ၵိူဝ်သႂ်ႇပႃး ၸွမ်း ပႂ်ႉထႃႈဝႆႉတေႃႇၼမ်ႉမၼ်းၸမ်ႁႅင်ႈ
..... တူမ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉႁေၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆႉၶႃႈၼမ်ႉၽၵ်းၸမ်ႁႅင်ႈယဝ်ႉ။
..... ၸမ်တေႁႅင်ႈယဝ်ႉဢဝ်ၵၢၵ်ႇၼိုတ်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ ၵၢၵ်ႇဢၼ်ၼိုတ်ႈဢူၼ်ၽၵ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈၵၢၵ်ႇဝွၵ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးဢဝ်ၸေႃႉလူင်ၼႆၵေႃႈဢၢပ်ႈတေလႆႈယူႇ သင်ၸိူဝ်းဝႃႈၵိူဝ်ဢမ်ႇထိုင်ၼႆၵေႃႈႁႂ်ႈထႅင်ႈသႂ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉယဝ်ႈ ၽွင်ဝၢၼ်ၵေႃႈသႂ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႈ ။

..... သင်ၸိူဝ်းဝႃႈႁဝ်းမီးမၢၵ်ႇတီႇ မၢၵ်ႇပၵ်ႉၼုမ်ႇ မၢၵ်ႇဢၢင်ႈၶၢင် ႁဵပ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈဢဝ်သႂ်ႇၸွမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈထႅင်ႈ တေထႅင်ႈတၢင်းႁၢင်ႈလီ လီၵိၼ်မႃးထႅင်ႈတင်းၼမ်။

..... ပႂ်ႉထႃႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မေႃႈၸမ်ႁႅင်ႈ သင်ၸမ်တေၶႅမ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်ၽၵ်းၶဵဝ်လေႃးလႄးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူင်း

..... ဢဝ်ၽၵ်းလူင်းၶူဝ်ႈ ၶူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈသုၵ်းၶဝ်ႈၵၼ်တင်းဢူၼ်မၼ်း ၽိုၼ်ႉၵႂႃႇၽိုၼ်ႉမႃးတိၵ်းတိၵ်း ၵမ်ႉမၼ်းတေ သုၵ်း ၵူၺ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပွႆႇၼမ်ႉမၼ်းႁႅင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈမိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၽၵ်းလူင်းၼၼ်ႉမၼ်းတေမီးၼမ်ႉမႃးႁင်း ၵူၺ်း သင်ၼမ်ႉဢူၼ်ၽၵ်းဢမ်ႇႁႅင်ႈတေႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈပိူဝ်ႉ ၼမ်ႉၸိုဝ်ႉၸႃႉဢမ်ႇဝၢၼ် ဢမ်ႇတၢၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ "ၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈ"။

..... ၼႆႉၶႃႈၸမ်တေသုၵ်းယဝ်ႉထိုင်တီႈယဝ်ႉ

..... ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်ၽၵ်းဢၢင်ႈၶၢင်လူင်း ၶူၼ်းထႅင်ႈၸူဝ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈႁႂ်ႈသုၵ်းၶဝ်ႈၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႉ။

..... တၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႇမႃးလႄႈ ပၼ်ႈၶဝ်ႈၼဵဝ်သေဝူၺ်ႉၵပ်းၽၵ်းၶဵဝ်ၶူဝ်ႈဝၢၼ်ဝၢၼ် ပီႈၼွင်ႉတၢင်းႁွင်ႇတၢင်းၸၢၼ်း မႃးလေႇ ၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းႁွင်ႉယဝ်ႉ။

..... ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ၊
..... မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

Saturday, November 11, 2017

ထူဝ်ႇၵူဝ်ႈ

ထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်းယဝ်ႉ ထူဝ်ႇႁႆႈၵေႃႈလိူင်ႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၵေႃႈလိူင်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းမႃးဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၽၵ်းတႆးဝၢၼ်ဝၢၼ်။

ၽၵ်းဢၼ်ပႃးဝႆႉၸမ်ႉ
ထူဝ်ႇႁႆႈဢၼ်ပႃးမဵတ်ႉၸမ်ၵေႇၶႅၼ်းၶႅမ်ႉ
ၽၵ်းၽဵတ်း
ၽၵ်းလုမ်းပုမ်း

ၵိရိယႃႇၸမ်ႉ
- မၢၵ်ႇၽိတ်ႉလိပ်း
- ၵိူဝ်
- ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶႅပ်းၸီႇၾႆးႁွမ်ႁွမ်
- ၽၵ်းႁေႃ

လၢႆးမိုဝ်ႉၸမ်ႉ
1. ၼိုင်ႈထူဝ်ႇ ၽၵ်းၽဵတ်း ၽၵ်းလုမ်းပုမ်းႁႂ်ႈသုၵ်း ပေႃးသုၵ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းသႆႉဝႆႉထႃႈ သင်ၸိူဝ်းဝႃႈလႆႈတူမ်ႈဢဝ်ၸိုင်မၼ်းတေဢူမ်ၼမ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမိပ်ႇၼမ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းႁႂ်ႇ ၵမ်ႉမၼ်းတေပိူဝ်ႉ။
2. တမ်ၽၵ်းႁေႃဝႆႉထႃႈ၊
3. တမ်မၢၵ်ႇၽိတ်ႉလိပ်းလႄႈထူဝ်ႇၼဝ်ႈၸီႇဝႆႉ၊
4. ဢဝ်မေႃႈၽၵ်းတင်ႈၾႆး ၼမ်ႉမၼ်းသႂ်ႇဢိတ်းဢီႈယႃႇပေႃးၵိၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၼမ် ဢဝ်ၽၵ်းႁေႃလူင်းၶူဝ်ႈႁႂ်ႈႁွမ် သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၼမ်ႉၽိတ်ႉလူင်းၶူဝ်ႈ ပေႃးၶူဝ်ႈၶူၼ်းၶဝ်ႈၵၼ်လီယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိမ်းတူၺ်းၵိူဝ်လႄႈၽွင်ဝၢၼ် (ၵိၼ်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ)
5. သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈဢဝ်ထူဝ်ႇလႄႈၽၵ်းလူင်းၶူဝ်ႈၶူၼ်းယူင်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၼ် ပူင်လူင်းၵိၼ်လႆႈယဝ်ႉ ယႃႇပေၶူဝ်ႈၾႆးႁႅင်း။

ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈထူဝ်ႇၵူဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈဝၢၼ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈသၢပ်ႇဢရႃႇသႃႇႁွမ်ၽၵ်းလုမ်းပုမ်း ၽၵ်းၽဵတ်းႁိုၼ်းၸီႈလိၼ်ႉ ထူဝ်ႇႁႆႈၸဵမ်းမဵတ်ႉထူဝ်ႇၼုၼူၼ်းၶျေႃး သင်မီးႁဵပ်းဝူတ်းလေႃးထႅင်ႈၶႅၼ်းၶိုၵ်ႉ။

ၸၢမ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၼူၺ်းၶႃႈလႄႈ။